10/10/2021

İslâm Akaidi (Ramazan el-Bûtî)

Tarih: 2001-2002
Yer: İstanbul

İslam inancına dair geçmişte ve günümüzde oluşan bir takım şüphe ve belirsizlikleri hikmetli açıklamalarla ortadan kaldıran güçlü bir eser. Takip edilmesi ve anlaşılması için ciddi bir emek gerektiriyor.

Tüm ders halkaları için tavsiye edilebilir.

Rahmet Peygamberi (Ebu Hasen Ali en-Nedvî)

Tarih: 2000-2001
Yer. İstanbul

Hz. Peygamberin (sav) hayatını hemen tüm yönleriyle ele alan, sahih rivayetlere ve o'nun elçilik görevinin olağanüstü güzel taraflarına değinen güzide bir eser. Sahasındaki diğer eserlere kıyasla, ilmî referansları ve müsteşriklere verdiği cevapların doyuruculuğu... onu birkaç adım öne çıkartıyor.

Tüm ders halkaları için tavsiye edilebilir.

Nüzul Sırasına Göre Kur'an Tefsiri (İzzet Derveze)

 

Tarih: 1995-1997
Yer: Fatih/İstanbul

Kur'an-ı Kerîm'in 22,5 sene boyunca iniş sırasını dikkate alarak titizlikle hazırlanmış, sahasındaki ilk  siyer merkezli eserlerden. İsrailiyat içerikli haberlere ve illetli hadis rivayetlerine yer vermemesi, klasik tefsirleri özetlemesi ve tartışmalardan kaçınması onu diğer tefsir eserlerine göre ayrıcalıklı kılıyor.

Tüm ders halkaları için tavsiye edilebilir.

30/11/2020

Açıklamalı Kur'an Mealleri Listesi

Aşağıdaki eserler, Sünnet Ehlinin belirlediği usûller gözetilerek hazırlanmış açıklamalı/tefsir içerikli Kur'an-ı Kerîm mealleri listesidir. Her bir eser için mümkün mertebede internet üzerinden satın alma, ücretsiz okuma ve dinleme kısımlarını ilave ettim.

Mealler arasında büyük farklılıklar olmamakla birlikte, mana zenginliği ve ilmin artması için birini bitirince diğerinin okunmasını önemle tavsiye ederiz. İnceleme ve araştırmalarım devam ettikçe listede ilave ve düzenlemelerde bulunacağım inşaallah.

15/07/2020

Çocuklarımızın Dini Düşüncelerinin İhyası

 Ebu Hureyre’den (ra) rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz (sav) “dünyaya gelen her çocuğun fıtrat üzere yaratıldığını” ifade etmektedir.[1] Bu fıtrat, Allah’ın (cc) ademoğlunun ruhuna nakşettiği tevhid inancı ve dine temayüldür. Öyle ki, saf ve selim bir düşünce ile hakikati arayan her insan, yaratıcısını önce ve özünde bu kuvve ile bulur, bu kuvve ile hisseder...

Ancak günümüzde, fıtratı tağyir eden onlarca, belki binlerce malum olumsuz etken vardır. Ve yine malumdur ki çocuğumuzu ve hatta kendimizi korumamız artık daha da zorlaşmıştır. Bilhassa günümüzde aralıksız imaj ve veri bombardımanına tutulan genç dimağların, dinî düşüncelerinin kolayca dağıldığını, sahih itikat ve amellerden hızla uzaklaştıklarını görmekteyiz.[2]

15/02/2020

Gerekçeli Meal'in Gerekçesiz İddiaları (Hidayet Zertürk)

Eser, Mustafa İslamoğlu'nun "Gerekçeli Meal" isimli Kur'an çevirisi üzerine yazılmış, geniş hacimli ilmî bir reddiyedir. Eserin sahibi Hidayet Hoca, İslamoğlu'nun hem mealindeki hem de usulündeki hataları her sûrede teker teker ele almış, müellifin aleni olan hatalarını okuyucuya izah etmiştir.

Örneğin;


- Ebu Leheb'e ait "iki eli" (yedâ) kelimesinin "çifte güç" şeklinde çevrilmesi,


- "Zevce" kelimesini "cinsel bir kimlik" olarak açıklanması,


- "Yiyin" kelimesinin "yararlanın" şeklinde değiştirilmesi,

01/01/2020

Allah'a İman (Ali Muhammed Sallabi)

Eser, sahasında yazılan en kapsamlı ve ilmî çalışmalardan biri... Libya asıllı âlim Sallabi'nin diğer eserlerinde rastlayacağınız gibi, basit bir dille maksadını kolayca ifade etmiş. 344 sf. boyunca tevhid akidesini tüm boyutlarıyla ele alıyor:

- "Lâ ilahe illellah" sözünün açılımını veriyor...

- İmanın hakikatlerini aklî ve kainattaki delillerle ispat ediyor...

- Esmaü'l-Hüsna'yı tek tek zikredip bir Müslümanın Allah'ın isimleriyle nasıl ahlâklanabileceğini anlatıyor...

22/12/2019

Çocuk Eğitiminde Zayıflık Her Şeydir (Ummu Reyhane)

Eser, çocuk eğitimiyle ilgili birbirinden bağımsız, ancak toplayıcı özellikte yazılmış, sahasındaki en kapsamlı ve nadide eserlerder biri. Ummu Reyhane Hanım'ın kaleme aldığı diğer eserleri gibi hızla okunabilecek, pratik bilgiler ihtiva eden denemeler serisi...

Temel fikri; İslamî bir ailede anne ve babanın üzerine düşen vazifelerin neler olduğunu şu modern dünyada bir kez daha üzerinden geçerek hatırlatmak, sorunlar için çözüm önerileri sunmak.

Örneğin; çalışan anne olmanın aileye vereceği zararın neler olabileceği, çocuklarımızın interneti nasıl kullanacağı, mahremiyet eğimi verirken nelere dikkat etmemiz gerektiği ve narsisizmi nasıl yenebileceğimiz...

Eseri, tüm anne-baba ve adaylarına tavsiye edebiliriz.

21/12/2019

Âlemin Yaratılışı (Muhyiddin İbn Arabî)

Eser, Muhiddin İbn Arabî'nin Fütûhât-ı Mekkiye olarak bilinen meşhur ansiklopedik eserinin yaratılışla ilgili kısımlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş, ilmi dipnot eklenmiş, akıcı ve sade bir çevirisidir.

Allah'ın (cc) en baştan itibaren tüm cemâdatı, melekleri, cinleri, hayvan ve bitkileri nasıl-neden yarattığını, Hz. Adem'in nasıl-neyden meydana geldiğini izah ediyor...

Veciz sözlere, keşf yoluyla bilindiğini iddia ettiği gizli ilimlere, Kur'an'da geçen bazı kelime ve kavram açıklamalarına ve dahası varlığın gaybî tarafına dair başka hiçbir yerde kolay kolay rastlamadığımız ifadelere yer vermiş.

18/12/2019

Tüketim Toplumu (Jean Baudrillard)

Eser, 1960'ların Avrupa ve Amerikan kültürünün inanç ve adaletten uzaklaşıp nasıl "tüketim merkezli" bir hayata geçiş yaptığını analiz eden, ağır ve terminoloji dilinde yazılmış ve fakat günümüze dahi ışık tutan deneme-düşünce tarzında yazılmış bir yapıttır.

Müellif, Batı dünyasında oldukça meşhur ve hatta "bir ikon" diyebileceğimiz ve yakın zamanda ölen bir düşünürdür. Diğer kitaplarında görülen benzer tespit ve öngörülere bu eserinde de yer vermiş. Temel fikri; batının ahlakî değişimini gözler önüne sermek... Sırf bu yönden Kur'an-ı Kerîm'deki Tekasür sûresinin bir nevi tefsiri sadedinde görmek bile mümkün. 

Kendine has dilinin ve muhtevasının zor anlaşılırlığı sebebiyle ancak üniversite seviyesindeki okumalarda tavsiye edebiliriz.